IMKANALER  

Kraven om hur du ska bygga anges i Boverkets Byggregler (BBR) och är tvingande. Kraven i BBR 5:515 säger att imkanaler ska utföras i sådant material och vara utformade så att risken för spridning av brand inuti kanalerna till intilliggande byggnadsdelar eller fast inredning begränsas.

Imkanaler från storkök eller dylikt – kanaler för brandfarliga gaser, samt kanaler för gaser eller ämnen som kan orsaka brandfarliga avsättningar på kanalväggarna – ska utformas med skydd mot brandspridning.

ALLMÄNT RÅD

Imkanaler bör i hela sin längd utföras i lägst brandteknisk klass EI 60. Imkanaler kan dock vara oisolerade inom brandcellen, om det finns minst 50 mm bred luftspalt mellan kanalen och brännbara byggnadsdelar.

Av erfarenhet så vet vi att en imkanal i svartplåt står emot brand i 60 minuter (brandklassen EI 60) till skillnad mot spiro eller annan förzinkad kanal.

Kanalisoleringen bör utföras av klass A2-s1, d0 (obrännbart material). Om andra ventilationskanaler ansluts till imkanalen, bör det ske från sidan eller ovanifrån. Sådan anslutning bör göras i aggregatrum eller inom den brandcell där kanalerna finns. Imkanaler bör kunna inspekteras.

Imkanaler kan även vara oisolerade, om de är belägna utvändigt och avståndet till brännbart är minst 0,5 meter. Avståndet kan minskas till 0,25 meter, om det finns en skärm av stålplåt mellan kanalen och brännbart material.

Rådet angående oisolerad kanal inom brandcellen är att den bör tillämpas med försiktighet för dold kanal utanför betjänat rum. Om kanalen är dold av undertak så ska detta lätt kunna demonteras utan verktyg. Skyddsavståndet på 50 mm kan prövas i vissa fall. I tveksamma fall genomförs en beräkning av att temperaturen på brännbar byggnadsdel inte kommer att överstiga 220 grader i händelse av brand i imkanalen. Om det visar sig att temperaturen på det brännbara materialet kommer att bli 220 grader så kan imkanalen isoleras. Brandisoleringen ska vara EI 60 (obrännbart material).

Den föreskrivna brandtekniska klassen bör även innefatta fläktar, spjäll med mera, placerade i imkanalssystemet – inom eller utanför betjänad brandcell. På detta vis så får man ett enhetligt brandmotstånd för hela installationen.

KOLGRILLAR

Kolgrillar blir mer och mer vanliga, och de bör alltid vara installerade med en separat kanal. Det är ett absolut krav att kanalen är soteldsbeständig. Av erfarenhet är det känt att en svartplåtskanal håller för brand, varför en svartplåtskanal ska vara minimikrav för en kolgrill. Ännu bättre är en regelrätt rökkanal. avståndet mellan filter och kolgrill bör vara rejält tilltagna och aldrig under 1 meter. Större avstånd kan behövas beroende på glödbädden.

klicka här för att boka eller ändra sotningstid
FAQ - IMKANALER

INSTALLERA IMKANAL I BOSTAD

Trots att rensningsplikten för imkanaler i bostäder är avreglerad, så är det fortfarande ett samhällskrav att en besiktning ska göras vid installation av imkanal i en bostad.

Kraven i BBR 5:515 säger att imkanaler från kök i bostäder ska utföras i lägst brandteknisk klass EI 15, och med ett erforderligt skyddsavstånd till brännbart material.

Anslutningsdon till imkanal från kök i bostäder får utföras av obrännbart material, eller av material som begränsar risken för spridning av brand inuti kanalen till intilliggande byggnadsdelar eller fast inredning. Skyddsavståndet till brännbart material bör vara minst 30 mm.

Kanaler och anslutningsdon kan placeras mot brännbart material vid genomgång av hyllor eller skåpsidor. Även ovansidan och andra mindre delar av ytterhöljet till spisfläktar kan placeras mot brännbart material.

Anslutningsslangen mellan spisfläkten och imkanalen ska vara obrännbar eller av material som begränsar risk för brandspridning – exempelvis vara typgodkänd.

ADRESS
SJÖVIKSVÄGEN 9
833 35 STRÖMSUND
KONTAKT
Telefontid: Mån-Fre 08.00-11.00
Producerad av
cross