TAKSKYDD 

FÖRBINDELSE TILL TAK

Lösanliggande pinnstege (vanlig resstege) får användas som tillträde till tak om fasadhöjden vid uppstigningsstället inte överstiger 4 meter. Kravet är dock att ett glidskydd ska vara fastmonterat vid takfoten. Glidskyddet ska sitta vid sidan om den fasta takstegen och hindra resstegen från att glida i sida och i underlaget. Resstegen måste ha en längd så att den når cirka 1 meter över takfoten. En lämplig lutning av stegen är 75 grader, vilket motsvarar 1 meter ut vid markytan i förhållande till takfoten.

Fast monterad eller utfällbar väggfast stege med bredden 0,4 meter kan användas vid tillträde till tak om fasadhöjden vid uppstigningsstället är högst 8 meter. Stegen ska förses med fallskydd såsom ryggskydd eller styrt glidlås på fast förankringslina/skena. Det ska finnas minst 0.16 meter utrymme för varje fot, om stållina eller skena för glidlås placeras mellan vagnsstyckena. Kontrollera väggstegens fastsättning. Många olyckor har skett genom att infästningarna lossnat från vägg i stegens överkant i samband med övergång mellan vägg- och takstege. Tänk också på att bredden mellan handledarna ska vara minst 0,45 meter.

Invändiga förbindelseleder till tak ska ordnas om fasadhöjden är 8 meter eller högre. Förbindelselederna till tak ska förläggas så att de lätt kan nås utan kompletterande redskap eller verktygsnyckel. Vägg- och takluckor måste vara utförda så att de inte kan slås i lås ofrivilligt. Belysning måste finnas på vinden. Takluckorna skall vara utförda i dagermåtten 0,90x0,90 meter i stället för 0,60x0,90 meter (Hus AMA). Alla invändiga uppstigningsanordningar bör förses med skyddsräcke. Gångbrygga bör monteras nedanför takluckan om taket är brant. Då utgör bryggan även vilplan enligt BBR 2008. Räcket ska då omsluta lucka och vilplan.

TAKSTEGAR

Alla takstegar ska vara fast monterade i takkonstruktionen enligt tillverkarens monteringsanvisningar. Alla stegar måste vara fastsatta både upptill och nedtill på taket, så att stegarna inte går att röra i sidled.

Bredd på stegen ska vara minst 350 mm mellan vagnstyckerna. Stegarna ska monteras cirka 100 mm över takytan till steg eller pinnar. I Sverige tillverkas nästan alla takstegar i  400 mm bredd av praktiska och ekonomiska skäl, det vill säga samma mått som utvändiga väggstegar. Fast takstege ska används vid montering på sadeltak.

Vid fasadhöjd av högst 4 meter och taklutning högst 40 grader fick lösa bärläktssteg tidigare användas som faststege – om de var typgodkända. Nu bör lösa bärläktssteg och så kallad villastege (klass 1), om de används som fast stege, kompletteras med tydligt markerade infästningsanordningar för säkerhetslina med cirka 2 meters mellanrum längs stegen.

GÅNGBRYGGOR

Gångbryggor tillverkade enligt SS-EN 516 klass 2 Typ B med minimibredd om 350 mm och 20 mm uppstående kanter. Gångbryggorna sätts fast med hållare c 1200 mm i den bärande takkonstuktionen. Hållarnas utförande är beroende på vilken tillverkare som framställt dem.

Gångbryggor ska hålla som infästningsanordningar för lina till säkerhetssele, oavsett från vilket håll kraften anbringas. Gångbryggan kan med fördel kompletteras med räckesföljare eller löpskena/stållina, vilket underlättar fastsättning och användning av säkerhetslina. Beakta att gångbryggan ska vara stabil och inte svikta ner mellan konsolerna när den beträdes. Om avståndet är längre än 1 meter mellan takstegen och skorstenen skall takbrygga monteras.

klicka här för att boka eller ändra sotningstid
TAK-SÄKERHETEN ÄR VIKTIG

TAKSKYDDSFÖRESKRIFTER

  • Byggnader vars yttertak kan beträdas ska förses med anordningar som skyddar mot fall och därmed personskador.
  • Byggnader ska ha tillträdesanordningar enligt avsnitt 8:242 om det inte är uppenbart onödigt.
  • Fasta tillträdes- och skyddsanordningar ska ha tillräcklig hållfasthet och styvhet samt utföras av beständigt material.
  • Installationer avsedda för säkerhetslinor ska ha sådan hållfasthet att de kan garantera säkerhet vid fall. Kravet på hållfasthet gäller även infästningar av sådana installationer.
  • Yttertak som kan beträdas ska ha skäligt skydd mot halkning och utformas så att risken för att trampa igenom takytan begränsas.
  • Lös stege kräver glidskydd. Vid en fasadhöjd av högst 4.0 m får lös stege användas om det finns en anordning vid takfoten som hindrar stegen från att glida.
  • Branschråd: Lös stege bör vara enkel, anliggande pinnstege. Se SS 2091 (4). Glidskyddet ska sitta vid sidan av takstegen. Glidskydd enligt SS 831342 (2).
ADRESS
SJÖVIKSVÄGEN 9
833 35 STRÖMSUND
KONTAKT
Telefontid: Mån-Fre 08.00-11.00
Producerad av
cross