VEMS ANSVAR?

Den 1 januari 2004 trädde lagen (2003:778) och förordningen (2003:789) om Lagen om skydd mot olyckor i kraft. Lagens andemening är att skydda människors liv och hälsa, men också att tillse att miljöperspektivet är gott.

Enligt lagtexten är det alltid du som fastighetsägare som har ansvaret för skydd av liv och egendom i och med att du installerar och/eller använder en eldstad. Detta gäller samtliga typer av eldstäder i en fastighet. Ytterst sett är det således ditt ansvar att eldstäderna sotas/rengörs liksom att de brandskyddskontrolleras.

Syftet med brandskyddskontrollen är att det utförs en tillsyn av att brandskyddsnivån är uppfylld i, vad som formuleras, ”skälig omfattning”.

DITT ANSVAR – ATT BIBEHÅLLA BRANDSKYDDSNIVÅN

Av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB (f.d Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd 2005:9) så anses det skäligt att fastighetsägaren ser till att anläggningen under bruksskede håller den brandskyddsnivå som gällde när anläggningen togs i bruk. Det är förstås en formulering som förpliktigar – särskilt för den som inte är fackman på området. Och det är här som brandskyddskontrollanten kommer in i bilden – vi hjälper dig att få den insikten.

VILKET ANSVAR HAR KOMMUNEN?

Kommunen ansvarar för tillhandahållandet av brandskyddskontrollen, därigenom att avisera för kontroll av eldstäder och rökkanaler enligt återkommande intervall. Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som har utsetts av kommunen och som har behörigheten, vanligtvis skorstensfejarteknikern. Intervallerna beslutas av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB.

INGEN PLIKT ATT BRANDSKYDDSKONTROLLERA SPISFLÄKTEN I SMÅHUS - MEN NOG SÅ VIKTIGT ATT RENGÖRA DEN!

Sedan nya lagen om skydd mot olyckor har rensningspliken av spisfläktar och imkanaler avreglerats. Till skillnad mot tidigare, då sotaren kom per automatik, ligger numera ansvaret på fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren.

Bränder i småhus börjar ofta på spisen. Det kan vara att man har glömt en platta på eller att matlagningsfettet tar eld. Konsekvenserna vid en imkanalsbrand, när det väl har tagit sig i fettet i imkanalen, kan vara mycket allvarliga. Imkanalen & spisfläkten bör rengöras från beläggning med jämna intervaller. Vartannat eller vart tredje år är att rekommendera.

Som fastighetsägare kan du själv göra rent i imkanal och spisfläkt – men detta kan i många fall vara svårt, då imkanalen vanligen är ganska lång och svår att komma åt. Du kan också låta någon annan utföra rensningen.

Klicka här för att boka eller ändra brandskyddskontroll
HUR OFTA SKA DET GÖRAS
BRANDSKYDDS-KONTROLL?

VÄRMEPANNOR:

1. Vid eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja = kontrollfrist 3 år.

2. Som ovan men i mycket begränsad omfattning = kontrollfrist 6 år.

3. Eldning med andra bränslen än i punkt 1 = kontrollfrist 6 år.

KÖKSSPISAR/UGNAR:

1. Vid eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja = kontrollfrist 3 år.

2. Eldning med andra bränslen än i punkt 1 = kontrollfrist 6 år.

3. Belägen i fritidshus = kontrollfrist 6 år.

LOKALELDSTÄDER:

1. Kakelugn,  kamin, braskamin eller liknande eldstad i småhus som värmer huset eller det rum som den är uppställd i = kontrollfrist 3 år.

2. Öppna spisar och liknande eldstäder enbart för trivseleldning (max 1,5 m3 ved/år) och eldstäder i fritidshus som enbart nyttjas för enskilt bruk = kontrollfrist 6 år.

ADRESS
SJÖVIKSVÄGEN 9
833 35 STRÖMSUND
KONTAKT
Telefontid: Mån-Fre 08.00-11.00
Producerad av
cross