SOTNING

Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. Då en en stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar har sotningen stor betydelse. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för uppkomst av brand och skadeverkningarna minimeras.

UPPDELNING MELLAN SOTNING OCH BRANDSKYDD

Tidigare genomfördes sotning och brandskyddskontroll vid ett och samma tillfälle. Undantaget har varit gaseldade anläggningar som inte omfattas av rengöringsmomentet. Enligt nya lagbestämmelser sker nu en uppdelning av dessa båda moment vilket innebär att sotning och brandskyddskontroll fortsättningsvis kommer att ske med olika tidsintervall.

LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR

Sotning och brandskyddskontroll utförs enligt Lagen och förordningen om skydd mot olyckor som trädde i kraft den 1 januari 2004.

I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs enligt angivna bestämmelser i de fastigheter som finns i kommunen.

klicka här för att boka eller ändra sotningstid
HUR OFTA SKA DET SOTAS HEMMA HOS DIG?

ELDNING FASTBRÄNSLE

Fastbränsleeldad värmepanna (ved, pellets, spannmål, flis, halm etc), som fungerar som huvudsaklig värmekälla = 3-5 ggr/år beroende av panntyp.

Kakelugn, kamin, braskamin eller liknande eldstäder i småhus, som  värmer huset eller det rum som den är placerad i = 1 gång/år.

Öppna spisar och liknande eldstäder som används mer sällan, och enbart för så kallad trivseleldning, (max 1,5 m3 ved/år) = vart tredje år.

LÄTT ELDNINGSOLJA

För värmepanna vars märkeffekt är högst 60 kw (gäller de flesta småhus) = 1 gång/år.

För värmepanna vars märkeffekt överstiger 60 kw = 2 ggr/år.

Om värmepannan, rökkanalen och tillhörande eldningsapparat har en konstruktion som ur brandskyddssynpunkt medför varaktig effektiv förbränning
= vartannat år.

ELDNING MED GAS

Kanalanslutna gaseldade eldstäder
= vart tredje år.

ADRESS
SJÖVIKSVÄGEN 9
833 35 STRÖMSUND
KONTAKT
Telefontid: Mån-Fre 08.00-11.00
Producerad av
cross