RESTAURANG & STORKÖK

Fett är brandfarligt och om det tar eld så blir det höga temperaturer i din imkanal – vilket kan leda till stora bränder. Därför ska alla storkök samt alla restauranger enligt lag låta rengöra sin imkanal med jämna mellanrum.

Denna rengöring kan, beroende på hur systemet ser ut, ske på lite olika sätt. Oftast genom att sotaren spolar i kanaler, på fläktar och aggregat med varmt vatten och ett fettlösande medel – så att det brandfarliga fettet försvinner.

LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR
SFS 2003:778 3 KAP 4 §

En kommun ska i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma ska gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.

Kommunen ska i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som ska rengöras – enligt första stycket i lagen – även kontrollera skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar utiffrån brandskydds-synpunkt (brandskyddskontroll). Detsamma ska gälla fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande med gas och där tillhörande avgaskanaler.

Se även vårt avsnitt om brandskyddskontroll för storkök & restaurang.

klicka här för att boka rengöring av er ventilation
REGELBUNDNA KONTROLLER 

DET MINSKAR RISKERNA

Hur ofta imkanalen ska rengöras bestäms av kommunen och regleras i förordningen om skydd mot olyckor. Hos oss har kommunerna bestämt att fristerna ska se ut på följande vis:

STORKÖK/RESTAURANGER = 3 gånger/år

UPPVÄRMNINGSKÖK = 1 gång/år

FÖRORDNINGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR

En kommun ska meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) enligt 3 kap 4§ första och andra stycket lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska ske. Kommunen får besluta om brandskyddskontroll enligt 3 kap 4§ tredje stycket lagen om skydd mot olyckor i särskilt fall.

ADRESS
SJÖVIKSVÄGEN 9
833 35 STRÖMSUND
KONTAKT
Telefontid: Mån-Fre 08.00-11.00
Producerad av
cross